Фемоар

На денешен ден е родена Рајна Алексова!

ШКОЛСКИ ПРИКАЗНИ

Истражување за состојбата со менструалната правда во Република Северна Македонија

Card game Fierce Women got it’s first expansion - WoW Cards

Абортусот е неопходна здравствена услуга за жените и за време на пандемиска криза

Thresholds Of No-Body In Particular

Femoir

Production

Skopje, licno with Nebojsha Vilic & Zvezdan Georgievski December 2014

SKOPJE, licno with Oliver Mitkovski & Ljupa Angelov December 2014

SKOPJE, licno with Ivana Dragshic i Elizabeta Poljoska December 2014

SKOPJE, Licno TRAILER | EN December 2014

SKOPJE, Licno - TRAILER | MK December 2014

Projects

Крај за менструална сиромаштија June 2020

Women on Women (WoW) November 2019

Matka - Platform for promotion of the right to safe and legal abortion February 2014

Fear of feminism? July 2015

Top